Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China 4 100.0000%