Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Hong Kong 1 100.0000%