Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Japan 46,646,096 99.9995%
United States of America 256 0.0005%