Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America (US) 84,736 98.5119%
Hong Kong (HK) 1,280 1.4881%