Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China 20,793,822 99.9999%
Hong Kong 20 0.0001%