Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Myanmar 1,024 100.0000%