Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
France 76,097 100.0000%